นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

“…ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา…”

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ ทั้งต่อหน้าและ ลับหลัง ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้น เป็นการยกย่องและให้ความสำคัญกับวิทยาการความรู้ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างลูกศิษย์ซึ่งได้ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อครู และเป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย

Permanent link to this article: http://www.sm.fit.rmuti.ac.th/?p=291

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562 ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี. และปริญญาโท นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถรู้ผลการรับสมัครในวันที่สมัคร พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=570

Permanent link to this article: http://www.sm.fit.rmuti.ac.th/?p=284

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

Permanent link to this article: http://www.sm.fit.rmuti.ac.th/?p=281

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระบบโควตา (Quota Online)

➡ รายละเอียดและประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่

 ➡ คลิกเพื่อกดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ในการส่งเอกสารสมัครเรียนให้แนบเอกสารดังนี้
1.ใบสมัครโควตา 2562
2.ใบแสดงผลการศึกษา  กรณีที่ยังไม่ได้รับใบแสดงผลการเรียนให้ ใช้ใบรับรองผลการศึกษาแทน
3.สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร
แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน – วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทรศัพท์มือถือ 098-6022-754

 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

 

Permanent link to this article: http://www.sm.fit.rmuti.ac.th/?p=198