รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระบบโควตา (Quota Online)

➡ รายละเอียดและประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่

 ➡ คลิกเพื่อกดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ในการส่งเอกสารสมัครเรียนให้แนบเอกสารดังนี้
1.ใบสมัครโควตา 2562
2.ใบแสดงผลการศึกษา  กรณีที่ยังไม่ได้รับใบแสดงผลการเรียนให้ ใช้ใบรับรองผลการศึกษาแทน
3.สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร
แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน – วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทรศัพท์มือถือ 098-6022-754

 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

 

Permanent link to this article: http://www.sm.fit.rmuti.ac.th/?p=198

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.