หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ชื่อ – นามสกุล: อาจารย์ ดร.พัชรี ครองกิจศิริ
คุณวุฒิ: ปร.ด.ฟิสิกส์, วท.ม.การสอนฟิสิกส์, ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน, วท.บ.ฟิสิกส์

Permanent link to this article: http://www.sm.fit.rmuti.ac.th/?page_id=302