Print this หน้า

บุคลากร

ชื่อ – นามสกุล:  นางพัชรี ครองกิจศิริ
ตำแหน่ง:  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:
ชื่อ – นามสกุล:  ผ.ศ.กอบกุล นงนุช
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:
 ๓. นายพิเชษฐ เทบำรุง
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:
 ๔. นายวีระ พันธนานุวงศ์
 ๕. นางชัชฎา หล้าวงษ์
 ๖. นายนเรศ รัตนพรหมรินทร์
 ๗. ผศ.ภานุวัฒน์ ไชยเชษฐ์
 ๘. นางสาวพนิดา ใครลามเมา
 ๙. นางปาลิตา ชาระ
 ๑๐. นายโศภิษฐ์ เชื้อค้าช้าง
  ๑๑. นายกิตติศักดิ์ อำนวยการ
  ๑๒. นางสาวสำเนียง ลุนพัฒน์
  ๑๓. นายศรัญญู ชัยวิเชียร
  ๑๔. นายเรืองชัย ตาแสง
  ๑๕. นางสาวสิริพร ต้นโนนเชียง
  ๑๖. นายพุทธชาติ ทองโคตร
  ๑๗. นายณัฐพงศ์ ชัยภักดี
  ๑๘. นางสาวสุดาพรรณ อาจกล้า

Permanent link to this article: http://www.sm.fit.rmuti.ac.th/?page_id=36

นางกอบกุล  นงนุช

  ชื่อ – นามสกุล : นางกอบกุล  นงนุช อาจารย์ส …

View page »

 Untitled Document